บริการของเรา

รับตรวจสอบคุณภาพห้องชุดในคอนโดมิเนี่ยมก่อนการรับโอน, ตรวจสอบ Function การใช้งานและตรวจสอบความประณีตของงานตกแต่งภายใน

การบริการแบ่งเป็นการตรวจสอบ 2 ครั้ง โดย

ครั้งที่ 1 เป็นการตรวจสอบคุณภาพภายในห้องชุดเพื่อตรวจหาความบกพร่องต่างๆ(Defect) ที่เกิดการก่อสร้าง,การตกแต่งภายในรวมถึงงานระบบวิศวกรรม เช่นงานไฟฟ้า งานประปา และงานเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น พร้อมทั้งจัดทำรายงานแสดงข้อบกพร่องพร้อมรูปถ่าย เพื่อให้ทางโครงการเข้าไปดำเนินการแก้ไขต่อไป

ครั้งที่ 2 เป็นการตรวจสอบคุณภาพภายในห้องชุดเพื่อตรวจสอบผลการแก้ไขข้อบกพร่อง หลังจากทางโครงการได้เข้าไปดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ค่าบริการเริ่มต้น 3,000 บาท สำหรับการตรวจสอบคุณภาพ 2 ครั้ง ค่าบริการจะเพิ่มขึ้นตามขนาดพื้นที่ห้องที่เพิ่มขึ้น

Our Service

The Procedure of inspection devided into two times, The first Inspection is to find any defects from construction and decoration while the second is to check the result of alteration from condominium management project. Service Fee Started from Baht 3,000 for two times process inspection.Fee will be higher and compatible with size of area.

ผลงานงานตรวจสอบคุณภาพห้องชุดที่ผ่านมา (our interior inspection profile)

งานตรวจสอบคุณภาพห้องชุดเดอะซิกเนเจอร์ พหลโยธิน (The Signature Urbano Phaholyothin)

งานตรวจสอบคุณภาพห้องชุดแม่น้ำเรซิเดนท์ เจริญกรุง (Menamresidences)

© 2016 qccondo.com All Rights Reserved.